Scholingsfonds voor werknemers!

3 december 2014 – Werknemers moeten een individueel scholingspotje krijgen waarmee ze zich kunnen bij- of omscholen. Het geld moet komen uit de fondsen voor opleiding en ontwikkeling die in bedrijfstakken bestaan, de O- en O-fondsen.


Veel branches kennen een O- en O-fonds, dat betaald wordt door werkgevers en werknemers. Per cao is geregeld hoe het geld besteed mag worden. De regels verschillen per bedrijfstak. In totaal bevatten de fondsen enkele honderden miljoenen euro's.

Heerma (CDA) en Van Weyenberg (D 66) willen dat elke werknemer een eigen scholingsbudget krijgt, waarover hij zelf de regie heeft en dat hij kan meenemen als hij in een andere bedrijfstak aan de slag gaat. Heerma: 'Het is in Nederland heel gewoon om te sparen voor je pensioen. Het zou ook normaal moeten zijn om te sparen voor je opleiding, bijvoorbeeld om te voorkomen dat je werkloos wordt.'
Op Prinsjesdag werd de nieuwe brug-WW geïntroduceerd om de werkloosheid aan te pakken!

16 september 2014 – Gaat deze nieuwe brug-WW echt helpen om de werkloosheid te verlagen?
De nieuwe ‘brug-WW’ moet werklozen aan de slag helpen. Het is vrijwel de enige nieuwe werkloosheidsmaatregel. Met de brug-WW moeten werklozen in een sector waar een personeelstekort heerst, worden omgeschoold met behulp van een WW-uitkering.


Zo kondigden Minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan in hun begroting voor 2015. Werkzoekenden krijgen loon voor de uren dat ze werken, en WW voor de uren dat ze scholing krijgen. De brug-WW, die per 1 januari 2015 in moet gaan, moet het voor werkgevers goedkoper maken om een werkloze in dienst te nemen. De maatregel wordt ook van kracht voor werknemers voor wie ontslag boven het hoofd hangt.


Vakbonden willen op termijn minder dan 400.000 werklozen

2 juli 2014 – Vakcentrales FNV, CNV en VCP willen dat de werkloosheid in 2020 is gedaald tot minder dan vierhonderdduizend mensen.


Dat staat in het banenplan dat de werknemersorganisaties woensdag gezamenlijk presenteerden.
Om dat te kunnen bewerkstelligen willen de vakcentrales de komende jaren afspraken maken met de werkgevers en de politiek om zo hun "58 concrete plannen" te realiseren. Een van die plannen is dat de werkgelegenheid in de ouderen-, jeugd- en gehandicaptenzorg behouden blijft. " Zorg blijft, dus ook het werk moet blijven", stellen de bonden.
Een ander plan is meer banen te scheppen door de lasten op arbeid te verlagen. Dat moet worden gefinancierd door vermogens en winsten van multinationals zwaarder te belasten.Moet er een Europees minimumloon komen?

1 mei 2014 – Vooruitlopend op de Europese Verkiezingen op 22 mei een stellingen:
'Er moet een Europees minimumloon komen'?


De meerderheid van de politieke partijen is het niet eens met de stelling en vindt dat het minimumloon op nationaal niveau geregeld moet worden. De EU-lidstaten verschillen te veel van elkaar om een gemeenschappelijke norm vast te stellen.
Ook hebben Sociale Partners in de aanloop naar de Europese verkiezingen op 22 mei zo hun wensenlijstje: Europa moet o.a. de werkgelegenheid stimuleren, sociale uitbuiting en armoede moet bestrijden.
Blijft VAST de norm? Duiden veel flexwerkers op slecht management?

25 februari 2014 – Voor duurzame inzet moet de flexibele schil in een onderneming zo klein mogelijk zijn. Hoogstens 1 op 3 medewerkers zou een flexibele kracht moeten zijn, vindt 2 op elke 3 deelnemers aan het Nationaal Onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid. Maar veel minder flexwerkers zou nog beter zijn. Meer flexwerkers zou duiden op slecht management. Het is een van de opvallende uitkomsten in het Nationaal Onderzoek.

Flexwerkers alleen bij piek en ziek, en voor specialistische functies. En voor twee op elke drie deelnemers aan het onderzoek hoeft dat vaste contract niet elke 5 jaar te worden herzien. Eens in de tien jaar, daar zouden meer respondenten voor voelen. “In 10 jaar is je leven enorm veranderd en het zou niet verkeerd zijn om te evalueren of dit werk nog bij je past.” Het gesprek zou dan ook moeten gaan over de functie en plek in de organisatie.


Betekent de toename van flexwerken een Revolutie op de arbeidsmarkt?

27 januari 2014 – Een nieuwe opdracht aan de 'polder': na te denken over hoe mensen tot hun zeventigste van werk naar werk kunnen worden geholpen.


Het verdwijnen van vaste arbeidscontracten wordt in steeds bredere kring als een vaststaand feit geaccepteerd. Veel mensen werken al op basis van een flexibel contract en dat aantal zal de komende tijd alleen maar toenemen.
Wiebe Draijer, de voorzitter van de SER (Sociaal Economische Raad), spreekt van een revolutie op de arbeidsmarkt. De kunst is volgens hem om mensen met flexcontracten toch genoeg zekerheid te bieden. Hij ziet het als nieuwe opdracht aan de 'polder' om na te denken over hoe mensen tot hun zeventigste van werk naar werk kunnen worden geholpen.

(bron Eindhovens Dagblad)Alle werknemers moeten een wettelijk recht op scholing krijgen. En dus scholing verplicht opnemen in de cao!

3 december 2013 – D66 en het CDA hebben dit naar voren gebracht bij de behandeling van de begroting van minister Lodewijk Asscher en staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken.


''We moeten af van de gedachte dat scholing een luxe is'' en ''Het opdoen van kennis houdt niet op bij de schoolbanken. "Het wordt tijd om serieus werk te maken van een leven lang leren.'' Als het aan D’66 en het CDA ligt worden sociale partners verplicht om scholing van werknemers te regelen aan de cao-tafel en worden sociale partners verplicht hun fondsen voor opleiding en ontwikkeling in te zetten voor scholingsbudgetten. Dit zou in de wet verankerd moeten worden.
(bron: nu.nl 3 december 2013)Cao politie! Vanaf begin volgend jaar wil FNV zelf gaan controleren of werkgevers cao afspraken naleven.

24 november 2013 – FNV wil een 'bureau handhaving' oprichten om zelf te controleren of werkgevers cao-afspraken naleven.

Deze 'cao-politie' zal zich in eerste instantie vooral bezighouden met 'schimmige constructies' in de bouw en op en rond Schiphol, aldus voorman van de vakcentrale Ton Heerts in het dagblad. Later controleert de handhavingseenheid ook andere branches en regio op naleving van de cao-afspraken.
Niet alleen loonontduiking, maar ook premieontduiking zou op het programma staan.

(bron: de Telegraaf)CAO-sectoren met een sectorfonds presteren beter!

7 oktober 2013 – De moderne cao? Eigentijdse cao? Bent u al klaar om een wezenlijke bijdrage te leveren aan ”eigentijdse CAO-onderhandelingen”?Te denken valt aan bijvoorbeeld co-creatie! Een boeiende en uitdagende vraag is of sectorfondsen naast een bijdrage aan de inhoud van CAO-onderhandelingen ook een wezenlijke bijdrage aan het proces van eigentijdse CAO-onderhandelingen kunnen leveren?

Volwassen arbeidsverhoudingen vragen om een andere relatie tussen CAO-partijen. Niet langer tegenover elkaar, maar meer samen met elkaar. Dat leidt tot een andere manier van onderhandelen over de CAO. En tot een andere betrokkenheid van de sector bij CAO-onderhandelingen. Te denken valt aan vormen van co-creatie waardoor werknemers en werkgevers input leveren aan de CAO-onderhandelaars en zelf, bijvoorbeeld in werkgroepen, daarover meepraten. Geheel in lijn met het recente SER-advies over het draagvlak van CAO's in Nederland.

(bron: HS Arbeidsvoorwaarden.nl )

Van verzorgingsstaat naar participatiestaat!

17 september 2013 – “De klassieke verzorgingsstaat verandert langzaam maar zeker in een participatiesamenleving" zei de koning in de Troonrede van vandaag. Deze omslag naar een participatiesamenleving is in het bijzonder zichtbaar in de sociale zekerheid. En met een duidelijke rol voor sociale partners.


Sociale partners moeten het voortouw gaan nemen bij begeleiding van werk naar werk, werd ook weer in de troonrede naar voren gebracht.
De regering beperkt het publiek gefinancierde deel van de WW tot 24 maanden. Sociale partners nemen de verantwoordelijkheid voor een privaat gefinancierd deel van de WW. Om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden en te krijgen, stelt de regering 600 miljoen euro beschikbaar. Hiervoor moeten werkgevers en werknemers dan wel moet goede sectorplannen komen.

Deze 600 miljoen en de sectorplannen waren natuurlijk al bekend gemaakt door Minister Asscher van Sociale Zaken in het het banenplan als uitwerking van de afspraken in het sociaal akkoord.

(bron: NRC 17 sept. 2013)


Moeten werknemers en werkgevers in de cao’s een bepaling opnemen die eisen stelt aan de levensstijl van werknemers?

5 augustus 2013 – Op die manier zou je mensen met zachte hand kunnen dwingen er een gezonde levensstijl op na te houden. Dit bepleit voorzitter Paul Rosenmöller van het Convenant Gezond Gewicht. Volgens sociale partners is dat vooral aan de bedrijven zelf.

De Stichting van de Arbeid zegt, bij monde van Eddy Haket, dat er in allerlei sectoren beleid wordt ontwikkeld om een gezonde levensstijl binnen bedrijven te bevorderen.
“Maar het gaat hier om maatwerk; de ene baan is de andere niet. Daarom moeten bedrijven uiteindelijk zelf invulling geven aan dat vitaliteitsbeleid, dat overigens meer inhoudt dan alleen een gezonde levensstijl. Het gaat dan bijvoorbeeld ook om scholing”, aldus Haket.

(Bron: ANP, 3 juli 2013 )Creatief met 16 miljard? Kunnen sociale partners iets met de 16 miljard die nu als vakantiestuwmeer bij bedrijven op de balans staat? Kan de economie worden gestimuleerd door werknemers hun vakantiestuwmeer te laten verkopen?

10 juli 2013 – Het vakantiestuwmeer stijgt trouwens rap: Het totale stuwmeer aan vakantiedagen is in twee jaar (2011-2013) opgelopen van 15 miljard tot 16 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN.

Kunnen sociale partners iets met de 16 miljard die nu als vakantiestuwmeer bij bedrijven op de balans staat? Dit vraagt Hans van der Steen, directeur Arbeidsvoorwaardenbeleid bij AWVN zich af en nodigt vakbonden, werkgevers en kabinet uit om hierover mee te denken. CNV vraagt zich af of de overheid de Nederlandse economie kan stimuleren door werknemers hun vakantiedagen voordelig te laten verkopen aan hun werkgever? De vakbond stelt voor dat de overheid een belastingtarief van 25 procent gaat hanteren op het verkopen van verlofdagen, in plaats van de gebruikelijke loonbelasting.
Werknemers worden zo geprikkeld om hun achterstallige vakantiedagen te verkopen en het vrijgekomen geld zal de economie aanwakkeren.


bron: AWVN en Nu.nl


Heeft u al een banenplan?

20 juni 2013 – Per 1 oktober 2013 stelt het kabinet 600 miljoen euro beschikbaar voor banenplannen: deze moeten wel door de sectoren worden bedacht! Werkgevers en werknemers mogen bepalen waaraan het geld wordt uitgegeven!
Het is de uitwerking van globale afspraken in het sociaal akkoord: de minister heeft werkgevers en werknemers opgeroepen om met een goed plan te komen!
Het kabinet trekt 600 miljoen euro uit om de snel oplopende werkloosheid te bestrijden. Het geld gaat naar subsidies voor werkgevers die jongeren, ouderen of gehandicapten een baan bezorgen. Met werkgevers en vakbeweging is afgesproken dat ook zij 600 miljoen investeren.< Zo wordt 1,2 miljard euro in de arbeidsmarkt gepompt.
Minister Asscher van Sociale Zaken heeft het banenplan naar de Tweede Kamer gestuurd. Het is de uitwerking van globale afspraken in het sociaal akkoord, dat het kabinet op 11 april met werkgevers en werknemers sloot. Asscher noemt geen aantallen mensen die hij met de subsidiepot denkt te helpen, noch het aantal banen dat hij verwacht te behouden of te scheppen.

Werkgevers en werknemers mogen bepalen waaraan het geld wordt uitgegeven, maar Asscher noemt in zijn brief nadrukkelijk het belang van het creëren van stages en werkervaringsplaatsen, scholing, arbeidsbemiddeling, outplacement en ondersteuning bij het in dienst nemen van kwetsbare groepen.

Bron: Volkskrant
Presentaties bijeenkomst 'Naar een nieuwe visie op cao's'

20 juni 2013 – Dinsdag 11 juni 2013 organiseerde het Netwerk Cao Professionals, Achmea en Atriumgroep een congres voor cao-professionals.

Het verslag van deze bijeenkomst te Leiden en de presentaties van Roos Wouters en Richard van den Berg zijn nu te beschikbaar:


Presentatie Roos Wouters
Presentatie Richard van den Berg
Verslag van deze bijeenkomst


<


Het sociaal akkoord (Mondriaanakkoord): ‘Een akkoord van vertrouwen’ of een ‘bezweringsakkoord’?

11 april 2013 – Hieronder de belangrijkste punten uit het sociaal akkoord dat vakbonden, werkgevers en kabinet donderdag 11 april 2013 hebben gesloten.

- De WW blijft in hoogte en duur gelijk. Het kabinet wilde vanaf volgend jaar de uitkering beperken van maximaal 38 maanden naar 24 maanden, waarbij de laatste 12 maanden de uitkering zou dalen tot 70 procent van het minimumloon. In de nieuwe opzet wordt de wettelijke uitkering beperkt tot 24 maanden, maar daarna wordt ze aangevuld via cao-afspraken. Werknemers moeten dan wel premie gaan betalen. Ook werkgevers betalen mee.

- Het kabinetsplan om bedrijven te verplichten 5 procent arbeidgehandicapten in dienst te nemen, wordt voorlopig niet in praktijk gebracht. Werkgevers en overheid gaan proberen de komende 14 jaar in totaal 125.000 arbeidsgehandicapten aan werk te helpen. Zijn er onvoldoende vorderingen, dan wordt de verplichte quotering in 2017 opnieuw bekeken.

- Het kabinet haalt de extra bezuinigingen van ruim 4 miljard voor 2014 voorlopig van tafel. Dat betekent dat de nullijn in de zorg ook van de baan is. In augustus bekijkt het kabinet of de ingrepen nog nodig zijn.


- Het ontslagrecht wordt versoepeld en de ontslagvergoeding beperkt tot maximaal 75.000 euro. Maar deze maatregelen gaan pas op 1 januari 2016 in. Volgens het regeerakkoord zou dat volgend jaar al gebeuren.

- Er komt een betere overbruggingsregeling voor mensen die al gestopt zijn met werken en getroffen worden door de verhoging van de AOW-leeftijd. Hun inkomensachteruitgang wordt gecompenseerd tot 200 procent van het minimumloon per persoon en tot 300 procent voor een huishouden.

bron: Binnenlands Bestuur


Is een sociaal akkoord tussen vakbonden, werkgevers en het kabinet over vooral de werkgelegenheid hét medicijn tegen de economische crisis?

14 maart 2013 – Of is investeren in innovatie dé oplossing? Zijn Innovatie, Duurzaamheid en Kenniseconomie de sleutelbegrippen?

Trouw interviewde groep van ruim twintig topmensen uit bedrijfsleven over de vraag hoe Nederland uit de crisis moet komen. Sleutelbegrippen zijn daarbij Innovatie, Duurzaamheid en Kenniseconomie, zeggen de geïnterviewden.
Investeren in economische innovatie is de rode draad in de gesprekken.

Het overleg in Den Haag over de lengte van de werkloosheidsuitkering, de bevriezing van ambtenaren- salarissen en de versoepeling van het ontslagrecht, vormt een achterhoedegevecht. Want het draait voor het kabinet om bezuinigen: linksom of rechtsom binnen de begrotingsregels van de EU blijven. Een herhaling van het Akkoord van Wassenaar, waarbij werkgevers en werknemers in 1982 afspraken maakten over werk en loonmatiging om uit de recessie te komen, is nu een veel te beperkt recept, stellen de geïnterviewden.

Bron: Trouw donderdag 14 maart 2013Is de Regio-cao het instrument om de problemen op de arbeidsmarkt te lijf te gaan?

26 februari 2013 – Collectieve arbeidsovereenkomst op regionaal niveau?

Een regionale cao wordt onderdeel van een pilot voor “een regionaal arbeidsmarktbeleid” in Eindhoven.


Zo’n regionale cao moet allereerst gezamenlijke afspraken behelzen over opleidingen, loopbaantrajecten en personeelstekorten en –overschotten. Zo moeten mensen makkelijker uitgewisseld kunnen worden als het ene bedrijf in een dip zit en het andere mensen nodig heeft.

De Eindhovense burgemeester Rob van Gijzel wil snelle invoering: ‘Modernisering van de arbeidsmarkt moet snel gebeuren. We hebben er al voorstellen over neergelegd bij minister Asscher van Sociale Zaken.’ In die voorstellen zit volgens de burgemeester ook het plan van een permanente deeltijd-WW. ‘In 2008 is die zeer succesvol gebleken, omdat er weinig banen en kennis door verloren gingen.’ Die maatregel ligt volgens hem ook bij het sociaal overleg op tafel.

bron: Financieel dagblad maandag 25 februari 2013.Voorkeursbehandeling voor vakbondsleden. Vernieuwing van de vakbeweging?

18 februari 2013 – Voor het eerst krijgen vakbondsleden meer dan hun collega's. Ze krijgen een extra vrije dag voor studie of voor 1000 euro scholing bij een reorganisatie.

Deze afspraak - afgesloten tussen Vakbond De Unie, FNV en twee bedrijven - is een absolute doorbraak in de vernieuwing van de vakbeweging. De Unie en FNV doorbreken met de overeenkomst hét taboe van de arbeidsmarkt: afspraken tussen werkgevers en bonden golden tot nu toe voor iedere werknemer.

De afspraak die nu is gemaakt geldt alleen voor vakbondsleden bij twee bedrijven. Bij PGI, een producent van schoonmaakproducten in Cuijk, krijgen vakbondsleden een extra vrije dag voor bijscholing. Bij het Amsterdamse pensioenbedrijf Timeos krijgen vakbondsleden extra scholing ter waarde van 1000 euro.

Bron: 18 februari 2013 AD.nlTrend: Stijging cao-lonen vlakt verder af en opvallend veel afspraken over duurzame inzetbaarheid in cao’s!

12 februari 2013 –

De stijging van de cao-lonen vlakt verder af. In januari afgesloten cao’s vertoonden een stijging van 1,36 procent. In december vorig jaar was de stijging nog 1,48 procent terwijl de stijging van de cao-lonen over heel 2012 1,6 procent bedroeg.
Er werden net als in 2012 opvallend veel afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid: in 3 van de 4 nieuwe cao’s is dat het geval.

‘De trend in het cao-overleg loopt altijd achter op die in de economie. De verslechterde en verslechterende economie is onderhand overal voelbaar'.

’Belangrijke andere punten in het overleg van de komende tijd zijn: pensioenen, duurzame inzetbaarheid en flexibiliteit'

Bron: 8 februari 2013 AWVN


De crisis en het cao-overleg!

8 februari 2013 – Omgaan met de crisis en de effecten daarvan is gedeelde verantwoordelijkheid voor werkgevers én werknemers.

In 2013 lopen 450 cao’s af. Daarnaast moeten nog eens 150 cao’s uit 2012 worden vernieuwd.
Het overleg over arbeidsvoorwaarden van het komende jaar moet nadrukkelijk in het teken staan van het beperken van de gevolgen van de crisis.

Het cao-overleg van het komende jaar moet nadrukkelijk in het teken staan van het beperken van de gevolgen van de crisis. Aan de ene kant betekent dat aandacht voor versterking van de concurrentiepositie van bedrijven, aan de andere kant voor het beperken van koopkrachtverlies van werknemers.

Dit schrijft werkgeversvereniging AWVN in zijn nota voor het cao-overleg van het komende jaar.

Bron: 01-02-2013 AWVN
Rapportage Ministerie SZW over cao's

5 december 2012 – Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een rapportage over de cao-afspraken in 2011 gepubliceerd.

De rapportage geeft voor 2011 een beeld van de stand van zaken in cao’s met betrekking tot de contractloonontwikkeling, de onderkant van het loongebouw, duurzame inzetbaarheid, afstand tot de arbeidsmarkt, normale arbeidsduur, loondoorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, en werkgeversbijdrage voor ziektekosten.


Vul de vragenlijst in ten behoeve van het onderzoek naar de kennis en vaardigheden van cao-professionals.

26 november 2012 –

Veranderingen in deze tijd gaan snel. Nieuwe collectieven ontstaan en oude structuren vervagen. Kennis is vluchtig maar erg belangrijk. Cao-professionals hebben hun handen vol aan het bijhouden van kennis over trends en ontwikkelingen uit de beroepspraktijk, politiek en economie. En dan hebben we het nog niet eens over de vaardigheden die Cao-professionals moeten beheersen in hun dagelijkse werk op gebied van communicatie en management.

Om te onderzoeken aan welke kennis en vaardigheden Cao-professionals behoefte hebben en hoe het Netwerk Cao-professionals deze zou kunnen invullen, vragen we u als professional deze vragenlijst in te vullen. Dit kost u maximaal vijf minuten.

Naar de vragenlijst.


Het aantal afgesloten cao's is in 20 jaar tijd niet meer zo laag geweest als dit jaar!

13 november 2012 – Dat heeft werkgeversvereniging AWVN bekendgemaakt.

Over alle cao's die dit jaar aflopen, is tot nu toe voor slechts 56 procent een nieuw akkoord bereikt.
Ter vergelijking: een jaar geleden was dit 67 procent. Tot dusver dit jaar verliepen er ruim 500 collectieve arbeidsovereenkomsten, terwijl slechts in 280 van die gevallen overeenstemming is bereikt over nieuwe cao-afspraken.

Volgens Jannes van der Velde van AWVN heeft het lage aantal te maken met onzekerheid bij zowel werkgevers als vakbonden. De werkgevers leggen liever geen afspraken vast omdat ze vrezen voor een verdere verslechtering van de economie. De bonden denken dat er meer valt te halen voor werknemers zodra er weer betere economische tijden aanbreken. De partijen willen eerst meer duidelijkheid over onder meer pensioenen, ontslagrecht en de eurocrisis.

De nieuwe cao's die in september zijn afgesloten, kennen een gemiddelde loonstijging van 1,76 procent. Dat is iets hoger dan het gemiddelde van alle cao's van 2012, dat 1,66 procent bedraagt.

AWVN houdt vast aan de voorspelling dat de lonen volgend jaar minder zullen stijgen dan waar het CPB en kabinet mee rekenen. ,,Dit betekent een mogelijke tegenvaller voor de schatkist in 2013 vanwege lager dan verwachte belastingbetalingen'', aldus Van der Velde.
©ANPSociale partners: (deel)akkoord nog niet 'sociaal' genoeg

1 oktober 2012 – De werkgevers- en werknemersorganisaties zijn niet helemaal tevreden met de maatregelen uit het maandag (1 oktober 2012) gepresenteerde deelakkoord.

Volgens de vakbonden had het akkoord 'socialer' mogen zijn. Werkgeversorganisaties zijn positief over het terugdraaien van de forensentaks en de veranderingen aan de Ziektwet.

Bron: Elsevier.nl
Klik hier voor meer informatie en het deelakkoord. 
© copyright netwerk cao professionals initiatief van Atrium groep disclaimer